بایگانی برچسب

دیکتاتوری

فرق حکومت اسلامی با حکومت دیکتاتوری چیست؟

سؤال:فرق حکومت اسلامی با حكومت ديكتاتوری چيست؟ جواب:در حکومت دیکتاتوری، یک یا چند نفر حاکمیّت دارند که بر مبنای مصالح خود و نفسانیّاتشان فرمان می رانند. ما زمان دیکتاتوری و شاهنشاهی بر این کشور را دیده ایم و از خداوند می خواهم که هرگز آن روزهای کثیف بر مسلمانی تحمیل نگردد که هرگزمرگ انسانیّت در…