بایگانی برچسب

زمینه گناه

در محلی مشغول به کار می باشم که در آن زمینه گناه وجود دارد، چه کنیم تا ازاین گناهان در امان بمانیم؟

در محلی مشغول به کار می باشم که در آن زمینه گناه وجود دارد، چه کنیم تا ازاین گناهان در امان بمانیم؟ محیط ر اتغییر دهید! و قبل از درگیر شدن با گناه خود را آماده مقابله و مقاومت کنید و بر توفیق خود سجده شکر بجا آورید. به واقع با خداوند متعال معامله کنید تا با شما باشد. دوستان خوبی را انتخاب کنید…