بایگانی برچسب

سائل

خداوند دست دعا کننده را رد نمیکند

و یا من لا یردّ سائله؛ رد سائل دلیل می خواهد یا خبث باطن دارد یا ناداری و فقر اوست یا از خطر آینده می ترسم که نبادا خودم محتاج آن شوم یا نفهمی و سوء تفاهم اوست که می گویی چه می خواهم نمی فهمم و یا حسادت است و یا مشتهیاتی دارم که اگر به تو بدهم خودم از لذت می مانم و هیچ یک از این دلایل که موجب رد…