بایگانی برچسب

شیخ انصاری

چه طور توجیه کردن مانع کارهای بد میشود ؟

توصیه عرفانی شیخ انصاری (ره ) در جواب نامه درخواست راهنمایی آقای میلانی (ره ) بیت زیر بود : مصلحت ديد من آن است كه ياران همه كار بگذارند و خم طرَه ياري گيرند! يعني همه كارها را بگذارند زمين، خوب آقا ما با اين همه گرفتاري، چطور سرطره يار گيریم؟ اي عزيز محترم مگه ما…