بایگانی برچسب

عزّت به ظاهر انسانی نیست و زیبائی هم به ظاهر نیست.

قیافه و ظاهر در جامعه

سؤال:جوانی هستم که از ظاهر زیبایی برخوردار نیستم و این امر باعث گردیده تا گوشه گیر شوم و از شرکت در جمع دوستان خجالت بکشم، این موضوع برایم مشکل ایجاد کرده و احساس می کنم محبّت و توجّه دیگران نسبت به من کمتر شده است. چطور باید از این مشکلی که دارم رها شوم؟ جواب:نوشته شما را که خواندم به واقع…