بایگانی برچسب

عوامل مؤثر در بركت

عوامل مؤثر در برکت

عوامل مؤثر در بركت: اموراتی بركت زا هستند كه شناخت آن ها به عنوان راه كاری برای دست يابی به بركت قابل طرح است. آن عوامل گاه بركت دنيوی بر ما خواهد داشت كه بيشتر به امور مادی منتهی خواهد شد و دسته ای مربوط به نشئه برزخ و آخرت می باشد. كه برکت های اخروی در بر گیرنده امور معنوی مي باشد.…