بایگانی برچسب

غفلت

غفلت استعداد لقا را از انسان میگیرد

و ان کان ذنبی قد عرضنی لعقابک؛ چیزی که مرا در معرض عقاب قرار می‌دهد، گناهم می‌باشد ولی آن چه به من اذن ثوابت را می‌دهد حسن ثقه و اعتماد بالای من به توست. و ان انامتنی الغفلة عن الاستعداد للقائک فقد نبّهتنی المعرفة بکرمک و آلائک؛ گر چه غفلت از پیدا کردن استعداد لقایت مرا به خواب انداخته ولی…