بایگانی برچسب

ملجاء ترسیدگان

خداوند ملجا هر ترسیده است

یا من کلّ هارب الیه یلتجئ، ای کسی که هر فراری و ترسیده ای به او پناه می برد. ملجأ برای دیگران است و به او پناه می برند. تنها محل امنی است که می توان به او اعتماد کرد و به او روی آورد به هر جا بروید آخرش بن بست است و آخرش درماندگی و ماندگی است الا به سوی او. انبیا هم برای همین آمدند که بگویند توکل…