بایگانی برچسب

میرزا جواد ملکی تبریزی

عمل به وظیفه

تشخیص وظیفه و سپس عمل به آن، رسیدن به رشد نهائی را بر انسان میسّر می سازد. اگر تمام تلاش انسان بر این مبنا استوار گردد. در نتیجه او را به سرا پرده مقام عبودیّت بار می نهد. نمونه ای از آن را در تربیت جناب آخوند همدانی (رض) می توان یافت. مرحوم حاج ميرزا جواد آقا مَلِكي (ره) پس از دو سال شاگردي…