بایگانی برچسب

نقش تشکر قلبی در خودسازی و تربیت نفس

نقش تشکر قلبی در خودسازی و تربیت نفس

عالی ترین مقام شکرگزاری زمانی حاصل می شود که انسان به درجه ای از کمال نائل گردد که هر مصیبت و اندوهی که از روزگار به او رسد را حکمت خداوند بداند و در داشته ها و نداشته های خود شاکر خداوند باشد، در این هنگام به مقام شکر قلبی دست یافته است. وی دستیابی به شکر قلبی را نیازمند تمرین و…