بایگانی برچسب

هرکس با آن چه دوست میدارد محشور می شود

هرکس با آن چه دوست میدارد محشور می شود

اعتقادات در ساخته و پرداخته شدن شکل برزخی انسان، موثر هستند .و عادت بر انجام هر فعلی، همان قوه ملکه در انجام آن است که باعث می شود فرد در انجام آن عادت نیاز به تمرکز ذهنی نداشته باشد ؛ مثلا کسی که کریم است یعنی آن قدر با کرامت رفتار کرده است که این عادت و خلق در او تبدیل به ملکه شده و دیگر در…