بایگانی برچسب

پيشی گرفتن غيرمسلمانان از مسلمانان در عمل به قرآن

پيشی گرفتن غيرمسلمانان از مسلمانان در عمل به قرآن

بخشي از معارف قرآن هم‌چنان كه اشاره شد، معارفي است كه بشر اگر خود به درستي تأمل كند آن‌ها را در مي‌يابد، ولي چون مجال فكر كردن نمي‌يابد، و يا بهتر بگوييم، به سبب فرو رفتن در ماديات عموماً از آن‌ها غفلت مي‌ورزد، توجهش به آن‌ها جلب نمي‌شود. بنابراين تنها راه دست‌يابي به…