بایگانی برچسب

چرا بعضی از حاجات مستجاب نمیشود؟

چرا بعضی از حاجات مستجاب نمیشود؟

را بعضی از حاجات مستجاب نمیشود؟ سؤال : می خواستم بدانم از کجا باید بفهمیم وقتی یک حاجت مهم ما به ظاهر برآورده نمیشود یا یک کاری که خیلی دوست داریم انجام بشود بی هیچ دلیل خاص و منطقی ای انجام نمیشود ،امتحان و لطف خداوند بوده و قرار است باعث رشد ما یا فراهم شدن چیزهای بهتری برای ما باشد یا عقوبت…