ادعونی استجب لکم

بخوان هر که می خواهی باش

و لا یخیّب آمله؛ و ای کسی که محروم نمی کند کسی را که به او آرزو بسته است.

آرزو یعنی درخواستی است که دلم می خواهد در آینده چنین اتفاقی بیفتد و این گاهی می شود و گاهی نمی شود. گاهی از کسی که می خواهم امیدم می دهد و گاهی نه. خدای تعالی از آنهایی نیست که امیدم ندهد و مأیوسم کند و باز شاید به خاطر این است که در او صفات نقص نیست و آرزو شکستن از نقص طرف است.

یا من بابه مفتوح لداعیه؛ ای کسی که درگاهش برای درخواست کننده و کسی که می خواندش باز است.

ادعونی استجب لکم یعنی همین. بخوان هر که می خواهی باش صرف خواندن تحقق پیدا کند، اجابت محقق می شود. نگفتند خوب باشد و مومن باشد.

و حجابه مرفوع لراجیه؛ و ای کسی که حجابش برای کسی که به او امید بسته بالا زده اند.

همین که امید بستی پرده و حجاب بالاست.

منبع : مناجات الراجین

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید