با هر زبانی و با هر بیانی خداوند را بخوان

مدتها با کسی حرف می زنی نمی فهمد چه گفته ای

و یا اکرم مدعو؛ و ای گرامیترین کسی که مورد درخواست قرار می گیرد و خوانده می شود.

مدتها با کسی حرف می زنی نمی فهمد چه می گویی وقتی فهمید نمی تواند برآورده کند خواسته ات را و اگر بتواند نمی خواهد که کمکت کند. حالا اگر بزرگوار باشد و شریف باشد، بدان که خدای تعالی کریمترین و شریفترین است. نه آبرویت را می برد نه کند ذهن است و کم فهم است و نه نقص گفتار تو مانع فهم او می شود با هر زبانی و با هر بیانی بخوانش

منبع : مناجات الراجین

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید