خداوند ملجا هر ترسیده است

به هر جا بروید آخرش بن بست است

یا من کلّ هارب الیه یلتجئ، ای کسی که هر فراری و ترسیده ای به او پناه می برد. ملجأ برای دیگران است و به او پناه می برند.

تنها محل امنی است که می توان به او اعتماد کرد و به او روی آورد به هر جا بروید آخرش بن بست است و آخرش درماندگی و ماندگی است الا به سوی او. انبیا هم برای همین آمدند که بگویند توکل کنید به خدا و اعتماد کنید به خدا و معاملاتتان را با او ببندید کارهایتان را با او ببندید عمرتان را در راه او بدهید و جانتان، مالتان و ناموستان را همه را در راه او بدهید.

منبع : مناجات الراجین

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید