به چیزهایی که آرزو نمی بندی امیدوارتر باش

امید بستن به دارائیهای خداوند

و اذا امل ما عنده بلغه مناه: و وقتی که عبد آرزو ببندد به آن چه که نزد خداوند است ،خداوند او را به آرزویش می رساند.

نکته ای که هست این است که آرزوهای ما چیست؟ آرزوهای ما به اندازه ادارک خودمان است و آن که در تصور ماست واقع شود و آن که من می خواهم اتفاق بیفتد.

ما از هر که بخواهیم در قد و قواره او نیست ولی از خدای تعالی هر چه بخواهی خزینه او بالاترش را دارد. محال است که چیزی از او بخواهی و او نداشته باشد و یا نتواند بدهد. پس مشکلی ندارد که شما را به آرزویتان برساند. گر چه در دعا هم داریم که به آنچه آرزو نمی بندی امیدوارتر باش و بعد مثال می زنند امیرالمؤمنین در نهج البلاغه حضرت موسی علیه السلام را که موسی رفت آتش بیاورد و امیدش به این بود که آتش بیاورد برای خانواده اش و پیامبر برگشت در حالی که احتمال این را هم نمی داد. او می فرماید به چیزهایی که آرزو نمی بندی امیدوارتر باش یعنی امید بستن به دارائیهای خداوند و این که او می تواند انجام بدهد.

منبع : مناجات الراجین (مناجات چهارم از مناجات خمس عشر)

مطالب مرتبط
نظر خود را درج کنید